srpski jezik engleski jezik home

Informacija o Udruženju evropskih novinara Srbije (UENS), kao sekciji evropske asocijacije novinara ( AEJ )

Udruženje Evropskih Novinara Srbije (UENS) je ogranak ili sekcija Asocijacije Evropskih Novinara (Association of European Journalists, skraćeno AEJ), koja je osnovana 1961. godine u San Remu u Italiji od strane 70 novinara iz šest evropskih zemalja, koje su bile članice tadašnje Evropske Ekonomske Zajednice (EEC). U osnivačkom dokumentu ovi novinari su proklamovali veru u uspeh evropskih integracija, ako se one budu formirale na demokratski način. U tom procesu, istaknuto je u deklaraciji, novinari i novinske kuće bi mogli da odigraju veliku ulogu, ali samo pod uslovom da unapređuju slobodu informisanja i štampe, i da se bore protiv svih zloupotreba medija i pokušaja represija i gušenja javne reči.

Od samog osnivanja, AEJ je utvrdio princip da najveći broj aktivnosti nove asocijacije treba da se odvija kroz nacionalna udruženja i na njihovu inicijativu, odnosno kroz ogranke u pojedinim zemljama. U tom kontekstu jedan od najvažnijih zadataka AEJ na evropskom nivou bio bi da uspostavlja kontakte i saradnju između nacionalnih udruženja i da podržava i promoviše korisne inicijative koje imaju širi značaj. Tako je u 2007. godini promovisan projekat nevladine organizacije LEX iz Beograda, koja je dodelila priznanja "Vitez poziva" pojedincima za ispoljena moralna i profesionalna dostignuća, a što je pored našeg uduruženja podržano i od jednog broja ogranaka AEJ u drugim evropskim zemljama. Ovaj projekat se od 2007. realizuje svake godine.

Cilj Asocijacije na evropskom nivou jeste da se što više uspostavljaju kontakti i razmena ideja, programa i informacija između pojedinih nacionalnih udruženja, kao i između novinara pojedinačno. AEJ je od samih početaka uspostavio saradnju sa Evropskim Novinarskim Centrom (EJC), koji je nezavisna institucija za permanentno obrazovanje i obuku novinara.

Danas AEJ ima oko dvadeset i pet sekcija, odnosno nacionalnih udruženja, samostalno organizovanih u zemljama članicama Saveta Evrope. To su: Jermenija, Austrija, Belgija, Hrvatska, Kipar, Češka Republika, Estonija, Finska, Švedska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Moldavija, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Belorusija, Ukrajina, Slovačka, Srbija, Španija, Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Članovi nacionalnih udruženja su novinari iz svih struktura medijskog delovanja, od novinara listova, radija i televizije, do specijalizovanih i regionalnih medija i časopisa.

Asocijacija Evopskih Novinara ima sedište u Briselu, gde je i registrovana kao nezavisna i neprofitna međunarodna organizacija, koja nije vezana za bilo koju političku partiju ili sindikat. U tom svojstvu ima blisku saradnju i poseban status u UNESCO- u i Savetu Evrope, kao i razvijenu saradnju sa OECD (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj). AEJ i njegove sekcije u pojedinim zemljama blisko sarađuju sa Evropskim pokretom i svim nezavisnim i nevladinim organizacijama koje se zalažu za demokratske integracije u Evropi.

Na evropskom nivou, AEJ ima Generalnu skupštinu, Izvršni komitet, izborne funkcionere i Generalni sekretarijat. Izvršni komitet se sastoji od svih sekretara nacionalnih udruženja i jednog broja izabranih funkcionera. Svake godine se održava Godišnja skupština AEJ u drugoj zemlji. Godišnje skupštine imaju na dnevnom redu aktuelna pitanja iz oblasti javnih medija i slobode štampe, koja su od šireg značaja i tiču se svih članica. Prva skupština AEJ održana je u San Remu 1962, a poslednja u Mastrihtu u Holandiji u novembru 2009.. Udruženje Evropskih Novinara Srbije i Crne Gore, kao ogranak i sekcija AEJ, osnovano je 27.2. 2003. godine, da bi bilo i zvanično registrovano kao nevladina i neprofitna organizacija i udruženje građana 22. 4. 2003. u tadašnjoj Saveznoj vladi, pod registarskim brojem 8/10-364/2. Posle osamostaljenja Crne Gore 2006. godine, Udruženje Evropskih Novinara Srbije (UENS), kao posebna organizaija novinara Srbije, registrovano je 13. 6. 2007. godine od strane Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Vlade Srbije, pod brojem 130 - 024 – 00 – 01216/2007- 07.

U članstvu UENS-a su istaknuti novinari i urednici medija, agencija i časopisa, koji svojim radom i idejama prihvataju i šire svest o evropskim integracijama i saradnji zemalja Evrope u zaštiti slobode štampe i medija, i doprinose u našoj zemlji implementaciji i širenju tih ideala. U tom cilju uključuju se i u pojedine inicijative AEJ-a i drugih nacioanalnih udruženja za koje smatramo da imaju značaj za naše medije i jačanje evropskih inicijativa. UENS će takođe konkurisati sa svojim projektima vezanim za slobodu štampe i razvoj medija kod pojedinih domaćih i međunarodnih fondova.

Za razliku od nacionalnih udruženja novinara, sekcije AEJ-a u pojedinim zemljama, pa i kod nas, nemaju masovno članstvo niti sindikalna obeležja, i zbog specifičnosti programa i delovanja ograničavaju se na manji broj članova. Pored redovnog članstva, koje sačinjavaju profesionalni novinari, UENS je ustanovio i još dve kategorije: pridruženog člana, stručnjaka iz raznih oblasti koji se bavi medijskom delatnošću i pisanjem, i počasnog člana, koji materijalno i na drugi način pomaže rad Udruženja. U 2008. godini donacije za UENS dali su već DHL – Beograd, koji je i ranijih godina davao donacije i NEIMAR V iz Beograda, koji je od 2009. postao i generalni sponzor UENS-a. Članske karte AEJUENS, sa fotografijom, koje se dobijaju na osnovu članstva u jednoj od ovih kategorija, omogućavaju slobodan pristup muzejima, stalnim postavkama i drugim kulturnim događajima u najvećem broju zemalja u kojima deluju ogranci AEJ. Redovni i pridružni članovi UENS-a plaćaju godišnju članarinu, od koje polovina ide centrali AEJ, a polovina se koristi za izradu članskih karata. Nova serija članskih karata, sa važnošću do 2015. godine, napravljena je za članove UENS-a u aprilu 2010. godine.

U programu rada UENS-a, pored inicijativa i akcija koje dolaze sa evropskog nivoa ili od strane pojedinih nacionalnih ogranaka, nalaze se i pitanja specifična za razvoj medija i slobodu informisanja u našim uslovima. Predviđaju se tribine i seminari koji bi bili usmereni na edukaciju novinara u pogledu evropskih inicijativa i politike, novih tehnologija i elektronike u medijima, podsticanja modernizacije medija u siromašnim krajevima Srbije, davanje priznanja pojedincima, medijima i listovima koji se ističu u širenju pozitivnih tekovina slobode štampe u Srbiji i u Evropi, kao i podrška svim subjekatima u društvu koji doprinose programima za koje se zalaže UENS. Posebnu pažnju UENS posvećuje saradnji sa našim nacionalnim udruženjima novinara i sa Evropskim pokretom u Srbiji. U kooperaciji sa pojedinim značajnim kulturnim i drugim institucijama i firmama, UENS će sponzorirati i podsticati mlade ljude u školama i na univerzitetima da se bolje upoznaju sa tradicijama slobode štampe u Srbiji i razvojem evropskih integracija kojima težimo.

Predsednik Međunarodnog odbora AEJ, sa mandatom od dve godine, je Španac Diego Carcedo, a generalni sekretar Belgijanac Peter Kramer. Sve značajne informacije o AEJ mogu se dobiti na sajtu. www.aej.org. Predsednik Udruženja Evropskih Novinara Srbije (UENS) je Nebojša Ristić, potpredsednik je Živorad Nikolić, a generalni sekretar Miloje Popović.

Pored sajta, bliže informacije o UENS-u mogu se dobiti putem telefonima koji su priloženi uz memorandum i kroz elektronsku adresu na istom mestu. Tehnički sekretar UENS-a je Biljana Kojić.

design & develop FLIINGDUTCH

replica watches replica watches relojes especiales relojes especiales replicas de relojes replicas relojes jordan retro 3 infrared 23 louis vuitton online shop replica watches swiss replica watches nike free tr fit 3 jordan retro 3 infrared 23 nike air force 1 replique montre